Kwijtschelding volgens ‘Arnhems model’

Het Arnhemse plan voor kwijtschelding van schulden bij de gemeente voor 1.400 inwoners, valt ook elders in de smaak. In onder andere Leiden en Groningen gaan geluiden op voor soortgelijke plannen.

Gemeente is hardnekkige schuldeiser
Arnhemmers die al drie jaar een betalingsregeling hebben om een schuld bij de gemeenten af te betalen, zijn vanaf 1 januari 2020 in één klap van die schuld af. Daarmee wil wethouder Martien Louwers (PvdA, werk & inkomen) voorkomen dat die schulden zich door rente, incassokosten en boetes steeds verder opstapelen. De NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverleners, constateerde al eerder dat de overheid een dubbelrol heeft op het gebied van schulden: ‘Het komt regelmatig voor dat de gemeente zowel probeert de schulden van haar burgers op te lossen en tegelijk in de top van de meest hardnekkige schuldeisers staat,’ aldus voorzitter Marco Florijn.

Verkeerde afslag
‘Complimenten aan Arnhem’, zegt Tiny Klever, gemeenteraadslid voor de PvdA in Leiden. Het plan was voor haar directe aanleiding om vragen in te dienen bij het Leidse college. Klever gelooft dat mensen die al tijden in de schulden zitten door een dergelijke kwijtschelding weer ruimte in hun hoofd kunnen krijgen om het leven op te pakken. Ze benadrukt wel dat fraudeurs buiten de deur gehouden moeten worden. Het moet gaan om mensen die pech hebben gehad of ‘twee keer de verkeerde afslag’ hebben genomen, aldus Klever.

Het ‘Arnhemse model’
Maar dan moet de Leidse situatie eerst beter in beeld komen. In Arnhem gaat het om mensen die al drie jaar een schuld bij de gemeente hebben, maar wel hun best doen om te betalen. In Leiden is het niet duidelijk hoeveel mensen er binnen die groep zouden vallen. Ook moet worden uitgezocht of kwijtschelding betaald zou kunnen worden uit een post voor ‘oninbare schulden’, zoals ook in Arnhem het geval is. Beide vragen stelde Klever dan ook aan het college. Ook in Hellendoorn en Haarlemmermeer zijn schriftelijke vragen ingediend om te verkennen of het ‘Arnhemse model’ gekopieerd kan worden. In Vlaardingen wordt deze week een motie ingediend om het Arnhemse voorbeeld te volgen.

Kale kip
‘Het heeft totaal geen zin om van een kale kip te plukken’, laat fractievoorzitter Jimmy Dijk van de Groningse SP weten. Schulden vormen volgens hem een van de grootste problemen voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt: ‘We zien dat mensen niet meer naar de tandarts gaan, niet meer naar de dokter.’ Het Arnhemse plan inspireerde ook hem om raadsvragen te stellen. Het college wordt onder andere gevraagd om uit te zoeken hoeveel Groningers problematische schulden hebben en wat het zou kosten om ze kwijt te schelden. Dijk verwacht dat het om minstens zoveel mensen gaat als in Arnhem. Hij stelt voor om de kwijtschelding te bekostigen uit het gemeentelijke rekeningresultaat.

Goed voorbeeld
Dijk vindt zelfs dat de gemeente en de landelijke overheid nog wel verder zouden kunnen gaan. Schulden mogen wat hem betreft misschien al na minder dan drie jaar worden kwijtgescholden. Bovendien vindt hij dat andere grote schuldeisers dan de gemeente, zoals nutsbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars, een goed voorbeeld zouden moeten nemen aan een dergelijke aanpak. Als ze dat niet doen, zou de rijksoverheid dat moeten afdwingen, vindt Dijk.
Kwijtschelding en minimaregelingen in de gemeente Vijfheerenlanden

De Woonbond heeft met woningcorporaties afspraken gemaakt over huurbevriezing. Als u voldoet aan de volgende voorwaarden, dan kunt u huurbevriezing aanvragen. U hoeft dan geen huurverhoging te betalen. Voorwaarden:

  • Uw huishouden bestaat uit 2 personen
  • Uw gezamenlijke jaarinkomen is lager dan €30.825. Of lager dan €30.800 als (een van) u al AOW heeft.
  • Uw maandhuur is hoger dan €607,46

Doe de check op: https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging


Voor inwoners uit Vianen bestaan de volgende minimaregelingen. In vrijwel alle gevallen ligt de grens op 120% van het inkomen dat een persoon aan bijstand krijgt. Wij geven hier de normen weer voor alleenstaanden ouder dan 21 jaar en gehuwden ouder dan 21 jaar. Er kan ook sprake zijn van andere situaties. Kijk dan voor de norm op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/12/05/normenbrief-1-januari-2019—informatie-voor-gemeenten en tel bij die norm 20% op.

Groep Ontvangen aan bijstand Norm voor minima regeling 120%
Alleenstaanden > 21 jaar 1.025,55 1.230,66
gehuwden 1.465,07 1.758,08

Bijzondere bijstand

Wordt u getroffen door bijzondere kosten? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen. U moet echter de aanvraag doen, voordat u bepaalde zaken koopt c.q. aanschaft. Zie voor de voorwaarden:

https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/bijzondere-bijstand_3445/


Individuele inkomenstoeslag

Heeft u gedurende drie jaar een inkomen op bijstandsniveau? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. Die toeslag varieert tot € 223 tot € 586.

Kijk op: https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/extras-vijfheerenlanden-vianen_3334/


Jeugd-sport-cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen tot 18 jaar, die uit gezinnen komen waar niet genoeg geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Het fonds betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of huur van een instrument. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Zie ook: https://jeugdfondssportencultuur.nl/


Maatschappelijke participatie

Wilt u een keer naar een bioscoop, pretpark of theater? Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de norm. Dan kunt u op declaratiebasis een bijdrage aanvragen. De bijdrage is per gezin € 100. Zie ook: https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/tegemoetkoming-maatschappelijke-participatie-vijfheerenlanden-vianen_3511/


Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en BSR

Ga daarvoor naar mijn BSR. www.bsr.nl Daar leest u de voorwaarden en kunt u voor beiden kwijtschelding aanvragen.


Stichting Leergeld

Voornoemde stichting kan u steunen met kosten voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk daarbij aan aanschaf van een computer; kosten voor een schoolreisje etc.  Kijk daarbij op www.leergeldvianen.nl


Regelingen voor Zederik en Leerdam

Deze regelingen zijn veelal gelijk aan die van Vianen. Alleen het aanmelden gaat enigszins anders. AVRES voert deze regelingen uit.

Avres kent minimaregelingen voor:

Kijk daarvoor bij: https://www.avres.nl/home/minimaregelingen-en-bijzondere-bijstand_41885/

Ook hier gelden veelal de normen van 120% van het inkomen.
Maatje Vijfheerenlanden maakt zich op voor een nieuwe fase in zijn bestaan

We zijn begonnen in 2014 met tien SchuldHulpMaatjes en één hulpvrager en hadden in 2019 72 nieuwe hulpvragers met ruim veertig actieve geschoolde maatjes. Die vijf eerste turbulente jaren zijn voorbij gevlogen en daarin heeft de organisatie zich razendsnel ontwikkeld.  We zijn enthousiast begonnen en hebben ons, met een nog verkennende houding, ontwikkeld tot een vaste waarde als specifieke hulpverleningsvorm in de gemeente Vijfheerenlanden.

De maatjes vormen daarbij het hart en de kracht van de organisatie. Zij ondersteunen mensen op vrijwillige basis bij financiële tegenslag, zolang dat noodzakelijk is. Zij doen dit vanuit de overtuiging dat je inzetten voor de gemeenschap, waar je zelf deel van uitmaakt, goed is voor die gemeenschap in zijn geheel. Om het maatjeskorps op niveau en gemotiveerd te houden is een onafgebroken inspanning noodzakelijk.

Vanwege de gemeentelijke herindeling is de werkomgeving van Maatje Vijfheerenlanden veranderd. Het gemeentebestuur bevindt zich meer op afstand, er zijn andere samenwerkingspartners in het spel en het te bestrijken gebied is aanzienlijk groter geworden. Als de huidige tendens zich voortzet en wij een gemeentedekkend aanbod weten te realiseren, betekent dit dat wij zullen doorgroeien naar een organisatie met zeker zestig, maar misschien wel meer maatjes.

Dit alles samen vormt de uitdaging tot een passende aanpak te komen. Het gaat hierbij om veran­deringen door de hele organisatie heen, waarbij de opdracht centraal staat de hulpvragers zo goed mogelijk te helpen. Een belangrijke rol speelt bijvoorbeeld het behouden van een goed contact tussen steeds meer coördinatoren en maatjes.

Ook gaat het om de vormgeving van de maatjesavonden en intervisiebijeenkomsten. Kunnen we beter overgaan tot het organiseren van maatjesavonden met bijvoorbeeld maximaal dertig maatjes en wellicht op verschillende locaties? Zijn de intervisiebijeenkomsten alleen voor beginnende of voor alle maatjes? Blijven deze bijeenkomsten roulerend bij maatjes thuis plaatsvinden?  Is het contact voldoende tussen onze administratief ondersteuner en de maatjes bij de ondersteuning van de maatjes? Is er behoefte aan meer contact tussen de maatjes en het bestuur? Hoe regelen we een betrouwbare ICT-ondersteuning en een waterdichte privacy voor hulpvragers en anderen?

De komende periode, te beginnen tijdens de maatjesavond van 18 februari 2020, zullen we samen deze vragen gaan beantwoorden. We vragen de maatjes dan ook nadrukkelijk mee te denken en met suggesties te komen. Het gaat immers om het realiseren van een zo optimaal mogelijke ondersteu­ning om dit zo belangrijke werk te kunnen doen.

Bij publiek en organisaties een gewaardeerde plek innemen binnen de gemeente geeft ook ver­plichtingen. Men rekent natuurlijk op ons om hulp te verlenen en tal van organisaties verwijzen dan ook naar ons door.  Daarnaast vraagt men ons, vanwege onze expertise, steeds vaker deel te nemen aan allerlei overlegsituaties met samenwerkingspartners en overheid, omdat schulden­problematiek zelden op zichzelf staat en vaak raakt aan andere problemen. Ook vraagt de schaal­vergroting om meer aandacht voor public relations en sponsoring. Draagvlak en middelen zijn immers onmisbare elementen die het mogelijk maken hulpvragers te vinden en te helpen en maatjes te faciliteren.

Kortom: er vindt een uitbreiding plaats van taken die we bestuurlijk of anders zullen gaan invullen. De mensen van het eerste uur die in 2014 zijn begonnen, hebben ongelooflijk veel en goed werk verricht. Met weinig middelen en mensen zijn zij in staat gebleken de organisatie stap voor stap op te bouwen. Johan van Oort, Theo Schouten en Liesbeth Stoutenbeek hebben er met veel inzet voor gezorgd dat Maatje Vijfheerenlanden nu staat als een huis en zeer gewaardeerd wordt. Elk van hen heeft zich met zijn eigen specialiteiten en vaardigheden de eerste vijf jaar met tomeloze energie ingezet. Dit pionierswerk heeft veel van hen gevraagd, maar dat hebben zij onbaatzuchtig gegeven. Deze drie mensen hebben voor Maatje Vijfheerenlanden talloze functies en taken ingevuld en uitgevoerd ten koste van tientallen uren per week tijdens deze eerste vijf jaar van ons bestaan.

Vanwege de eerder genoemde nieuwe fase, andere vragen aan de organisatie en het bereiken van de maximale bestuurstermijn (eind april 2020) van deze bestuursleden zullen deze mensen nu een stapje opzij doen.  Wij kunnen hen voor hun inzet niet genoeg bedanken, want de betekenis hiervan is immens.

In de veranderende opzet zullen we proberen de taken die op ons afkomen over wat meer mensen te verdelen, zodat we de verantwoording ook wat breder delen en de organisatie daarmee minder kwetsbaar zal zijn. Gelukkig zijn er enkele mensen gevonden die zich bereid hebben verklaard een aantal functies te bekleden.

Ten eerste de nieuwe voorzitter: Rien Bal. Hij stelt zich hier voor:

Ik kom uit Tienhoven aan de Lek, ben 58 jaar, getrouwd met Siske, vader van drie kinderen en opa van bijna vier kleinkinderen. Sinds halverwege 2019 loop ik warm om begin 2020 toe te treden tot het bestuur van Maatje Vijfheerenlanden. De afgelopen acht jaar ben ik actief geweest in de diaconie van de Hervormde gemeente Ameide-Tienhoven en op 12 januari jongstleden zat mijn ambtstermijn erop. Halverwege 2019 werd ik gevraagd door Jan Willem Versluis of ik uit de diaconieën Zederik iemand wist die de bestuurstaken van hem zou willen overnemen. In diezelfde tijd was ik me aan het bezinnen hoe ik mijn vrijkomende tijd na de diaconie nog zinvol en diaconaal zou kunnen inzetten.

Een eerste gesprek met Theo gaf meteen een klik en een afspraak om langzaam in te schuiven werd gemaakt. Diaconaal was ik betrokken bij lokale schuldhulpverlening, voedselbank en sociaal domein van de gemeente Zederik. Het enthousiasme groeide, met name voor de uitdagingen van organisa­torische aard. Het samenvoegen van drie totaal verschillende gemeentes, nog meer verschillende hulpverleningsorganisaties  en de vermeende groei van Maatje VHL gekoppeld aan de ambitie van de politiek voor een schuldenvrije stad zijn erg uitdagend. De afgelopen twintig jaar heb ik voor BAM Infra Nederland gewerkt en diverse functies vervuld van bedrijfsleider, businessunit manager of manager operations. De laatste jaren stonden in het teken van het organiseren van samenwerken tussen verschillende disciplines. Per 1 maart ga ik aan de slag bij de gemeente Papendrecht, met de opdracht om te bewerkstelligen dat de verschillende bestuurlijke organisaties meer en beter met elkaar gaan samenwerken.

Graag zet ik mij van harte in, vanuit een christelijke overtuiging, voor een professionele organisatie met mensen die hard werken op individuele en persoonlijke basis, met onbaatzuchtige toewijding, aan het verminderen van schulden van een veel te grote groep inwoners van Vijfheerenlanden.    Getekend: Rien Bal

Harro Kon stelt zich voor:

Harro Kun

Ik ben 64 jaar en (officieel) met pensioen. Ik woon in Meerkerk. Gedurende 43 jaar ben ik mede-eigenaar geweest van een accountantskantoor waar ik naast bestuurder de functie had van accountancy en fiscaal adviseur.  Begin 2019 ben ik uit de maatschap getreden. Sindsdien werk ik nog op persoonlijke titel ongeveer twintig uur in de week. Daarnaast ben ik ambtsdrager in de Ichthus­kerk van Meerkerk.

In mijn vakgebied ben ik verschillende keren met armoede in aanraking geweest. Schrijnende toestanden heb ik onder mijn cliënten gezien. Toen men mij vroeg mij actief in te zetten bij Maatje Vijfheerenlanden, heb ik daar geen moment over na hoeven denken. Het is mijn overtuiging dat armoede in Nederland niet nodig hoeft te zijn. We zijn een rijk land en hebben vele voorzieningen en vangnetten. Dat er toch armoede heerst, vind ik een beetje beschamend. Maatje Vijfheerenlanden heeft dan ook mijn hart. In het verleden heb ik aan de wieg gestaan van de oprichting van Schuldhulpmaatje Zederik. Enige connectie was er dus al.

Mijn ambitie is de armoede in de gemeente Vijfheerenlanden te bestrijden door middel van een goede organisatie, waarin mensen zitten die met hart en ziel hun werk verrichten. Daarbij zijn de hulpmaatjes de meest belangrijke mensen in de organisatie. Connectie met gemeente, kerken, organisaties en andere zijn onontbeerlijk. Graag wil ik daar mijn steentje aan bijdragen.

Getekend: Harro Kon

Vanwege de groei van de organisatie zal één persoon het team van coördinatoren in het bestuur vertegenwoordigen en zullen niet, zoals tot nu toe, alle coördinatoren automatisch deel uitmaken van het bestuur. Dit wordt de functie teamleider hulpverlening. Madelène Bikker zal deze functie gaan bekleden. De maatjes kennen haar al een poosje als coördinator. Toch zal zij  zich hier even nader voorstellen:

Begin 2016 ben ik begonnen als maatje bij Schuldhulpmaatje Zederik-Giessenlanden. Eind 2018 kwam de samenvoeging van Zederik met Vianen en ben ik me gaan inzetten als coördinator van Maatje Vijfheerenlanden . Binnenkort begin ik aan mijn nieuwe functie.
Omdat ik een financiële/administratieve achtergrond heb en in het dagelijks leven ook Counselor en Coach ben, leek me dit een mooie combinatie om dit werk op te pakken. Ik vind het leuk om met cijfers te werken en met mensen om te gaan: bij de mensen thuis te komen en meer overzicht te kunnen brengen. Vaak is het heel dankbaar werk en mag je mensen verder begeleiden, en soms lukt het ook niet. Dat is dan best jammer. Het eerder signaleren van een hulpvraag vind ik ook een belangrijk punt. Mensen wachten vaak te lang en komen dan steeds dieper in de problemen.

En nu dan een uitdaging om me in te gaan zetten als teamleider hulpverlening. Graag ga ik met de coördinatoren aan de slag om samen met de maatjes dichtbij de hulpvragers te kunnen staan. Zo kunnen we de lijnen naar het bestuur toe ook kort te houden, zodat we een open organisatie kunnen zijn, betrokken en toegankelijk. Het proces van samengaan als Vijfheerenlanden vind ik heel boeiend. Zo is er genoeg om met elkaar aan te pakken, elkaar op te zoeken, op elkaar te kunnen terugvallen en er samen voor te gaan.

Getekend: Madelène Bikker

Met deze gewijzigde ploeg hopen wij een goede start te kunnen maken bij het realiseren van de gewenste veranderingen en de verwezenlijking van de daaraan gekoppelde doelen.

Zoals eerder aangegeven is het de bedoeling dat we de taken verdelen over meer mensen. Dit kunnen zaken zijn die van het bestuurlijke werk zijn afgeleid zoals: voorlichtingen verzorgen, sponsoring, PR-taken, ICT, sociale media verzorgen, vertegenwoordiging bij samenwerkingspartners, etc.

Gelukkig zijn er enkele taken die nu al geheel of deels worden ingevuld door onze eigen mensen, zoals een aantal taken op PR-gebied (eindredactie, drukwerk, FaceBook, nieuwsbrief, foto en film, coördinatie, etc.), het onderhoud van de site en ICT, maar er blijft nog genoeg te doen op deze en andere terreinen.

Tot slot vragen wij jullie om positieve kritiek en support bij het realiseren van onze doelen in deze nieuwe fase van Maatje Vijfheerenlanden. Alle bestuursleden en coördinatoren staan open voor suggesties.

Bestuur Maatje Vijfheerenlanden
februari 2020
Campagne “Komuitjeschuld”

De Rijksoverheid voert een landelijke campagne om mensen aan te sporen niet voort te modderen met de aanpak van de schulden maar om hulp te zoeken. Maatje Vijfheerenlanden kan daarbij helpen om iedereen weer uitzicht te geven op een normaal schuldvrij leven. Mocht jij iemand kennen die wellicht hulp nodig heeft, wijs hem/haar dan op die campagne en verwijst die persoon ook naar Maatje Vijfheerenlanden.

Zie hieronder de link die je leidt naar André die vertelt over zijn schuldenproblemen en hoe hij dat heeft aangepakt.

https://www.komuitjeschuld.nl/verhalen-overzicht/het-verhaal-van-andre
Maak het verschil in iemands leven, steun het werk van Maatje Vijfheerenlanden